File #573: "142_1177 Main St Nov 1972.001.jpg"

142_1177 Main St Nov 1972.001.jpg