File #480: "1177 Main St July 1972.001.jpg"

1177 Main St July 1972.001.jpg