File #479: "1177 Main St Aug 1972.001.jpg"

1177 Main St Aug 1972.001.jpg